RODO

                             POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu www.zelazo.com, w szczególności klientów i dostawców. Z.P.H.U. „ŻELAZO” Jan Żelazo Sobienie Kiełczewskie II 16, zwany dalej Administratorem danych,  gwarantuje wysokie standardy  i pełne bezpieczeństwo w zakresie ochrony prywatności.

 

1.Definicje

    Dane osobowe  –   oznaczają   informacje   o   zidentyfikowanej   lub   możliwej   do

     zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą.

     Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z treści i funkcjonalności dostępnych

     w serwisach internetowych Administratora lub usług elektronicznych świadczonych za ich  

     pośrednictwem.

     Przetwarzanie  –  oznacza   operację   lub  zestaw   operacji   wykonywanych   na  danych

     osobowych  albo   zestawach   danych   osobowych  w   sposób   zautomatyzowany   lub

     niezautomatyzowany jak zbieranie, utrwalanie, przeglądanie, przechowywanie itp.

     Serwis – oznacza stronę internetową należącą do Administratora.

     Urządzenie – oznacza  elektroniczne urządzenie,  za  pośrednictwem którego,  Użytkownik

     uzyskuje dostęp do serwisu.

     Cookies  –  oznacza   dane  informatyczne,  w   szczególności  niewielkie   pliki   tekstowe,

     zapisywane i  przechowywane  na  urządzeniach  za  pośrednictwem  których,  Użytkownik

     korzysta ze stron internetowych serwisu.

 

2. Administrator danych

      Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Z.P.H.U.

      „ŻELAZO”   Jan   Żelazo,   Sobienie   Kiełczewskie   II   16,   08-443   Sobienie   Jeziory,  

      NIP 8261008275.

 

3. Podstawa prawna

       W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje zasady określone  w

       obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu

       Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w  sprawie  ochrony osób 

       fizycznych w   związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w sprawie  swobodnego 

       przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o

       ochronie danych – „RODO”).      

 

4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

     Sposób pozyskiwania danych osobowych

      Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od użytkownika za pośrednictwem

      serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza  kontaktowego  dostępnego

      w serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.

      Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.

      Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

      Administrator gromadzi za pośrednictwem serwisu następujące dane osobowe związane

      z Użytkownikiem:

       • adres e-mail,

       • nazwisko i imię,

       • telefon kontaktowy,

       • miejscowość,

       • temat wiadomości,

       • treść wiadomości.

 

5. Cele przetwarzania danych osobowych

       Przetwarzanie przez Administratora danych dotyczących Użytkownika jest zależne od

       sposobu,   jaki   stosuje   Użytkownik   korzystając   z   serwisu   i   dostępnych   w  nim

       funkcjonalności.

       Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w poniżej podanych celach:

        - Komunikacji z Użytkownikiem

       Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji  z  nim  w

       spersonalizowany    sposób.    Komunikowane    Użytkownikowi    informacje    dotyczą

       oferowanych wyrobów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci,

       oraz  ofert  Administratora.  Dane  osobowe  są  wykorzystywane  w  celu  ewentualnej

       pomocy Użytkownikowi, rozwiązywaniu problemów technicznych  oraz  odpowiedzi  na

       jego skargi lub reklamacje.

        - Przedstawiania ofert handlowych drogą elektroniczną

       Udostępnione  przez   Użytkownika   dane   osobowe,  które   zamieścił   na   formularzu

       kontaktowym znajdującym  się  w  serwisie,  pozwalają  na  komunikację  marketingową

       prowadzoną   przez   Administratora  w   ramach   swej  działalności,  a   szczególnie   na

       przedstawianie Użytkownikowi ofert drogą elektroniczną.

        - Przedstawiania ofert handlowych telefonicznie

       Udostępnione przez Użytkownika w formularzu kontaktowym zawartym w serwisie dane    

       osobowe, mogą także służyć do przedstawienia ofert w kontakcie telefonicznym.

       - Opracowania umów

      Podane w formularzu kontaktowym dane osobowe mogą być przetwarzane  dla  potrzeb  

      zawieranych i następnie realizowanych ewentualnych umów pomiędzy Użytkownikiem a

      Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1b rozporządzenia 2016/679 „RODO”.

       - Rozliczeń

      Podane w formularzu  kontaktowym  dane  osobowe  mogą  być  przetwarzane  w  celu   

      prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora

      tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego

      dochodzenia   roszczeń  od  Użytkownika  w  ramach  prawnie   uzasadnionego   interesu

      Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1f rozporządzenia 2016/679 - „RODO”.

       - Spełnienia obowiązków prawnych

      Podane w  formularzu  kontaktowym  dane  osobowe  mogą  być  przetwarzane  w  celu

      spełnienia  obowiązków  prawnych  Administratora  wobec  organów  podatkowych   na

      podstawie  odrębnych  przepisów  zgodnie  z  art. 6  ust.  1c  rozporządzenia  2016/679 -

      „RODO”.

 

6. Udostępnianie danych osobowych

       Dane  osobowe  Użytkownika  nie  są  przekazywane  przez  Administratora  podmiotom

       trzecim.

      

7. Prawa Użytkownika

      Uprawnienia

      Użytkownik na każdym etapie  przetwarzania jego  danych ma  zapewnione  uprawnienia

      do:

      • uzyskania dostępu do swoich danych,

      • weryfikacji prawidłowości przetwarzanych danych,

      • zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

      • sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania,

      • przenoszenia danych,

      • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

      W przypadku chęci skorzystania  przez  Użytkownika  z  przysługujących  mu   praw   jako

      podmiotu  danych  osobowych, można  skontaktować się z Administratorem  za  pomocą

      następujących danych kontaktowych: Z.P.H.U. „ŻELAZO” Jan Żelazo info@zelazo.com.

      Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

      Użytkownik, którego dane osobowe  są  przetwarzane  przez  Administratora, ma  prawo

      wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w  sprawach  ochrony  danych  osobowych

      tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

8. Zakres i sposób przechowywania danych osobowych

       Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

       Administrator   wprowadza   odpowiednie   środki   mające   na  celu   zapewnienie

       bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie  z  serwisu

       zapewniają  stosowane  systemy  oraz   procedury  chroniące  przed  dostępem  oraz

       ujawnianiem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora

       systemy oraz  procesy  są  regularnie  monitorowane  w  celu  wykrycia  ewentualnych

       zagrożeń.   Pozyskane  przez   Administratora   dane  osobowe  są   przechowywane  w

       systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

       Przechowywanie danych osobowych

       Okres przechowywania  danych  osobowych  Użytkowników  jest  uzależniony  od  celów

       przetwarzania przez Administratora danych. Administrator przechowuje  dane  osobowe

       przez okres prowadzenia działalności gospodarczej, celem sporządzania i wysyłania ofert,

       realizacji zamówień,  umów,  usług  serwisowych,  montażowych  itp.  W  każdym  z  tych

       przypadków,   po  upływie  niezbędnego   okresu   przetwarzania,  dane  mogą  być  tylko

       przetwarzane w celu  dochodzenia  roszczeń  na  tle  łączących  strony  relacji,  do  czasu

       ostatecznego ich rozstrzygnięcia na drodze prawnej.

       Zmiany „Polityki prywatności”

       Celem uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej „Polityce prywatności” oraz jej

       zgodności  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  jej  treść  może  ulec  zmianie.   W

       przypadku dokonania zmiany treści „Polityki prywatności”, zmieniona zostanie data jej

       opracowania wskazana na końcu niniejszego tekstu.  W  celu  zasięgnięcia  informacji  o

       sposobie   ochrony  danych   osobowych,  Administrator   rekomenduje  Użytkownikom

       regularne zapoznawanie się z aktualnymi postanowieniami „Polityki prywatności”.

 

9. Pliki „Cookies”

      Zawartość plików

       Administrator informuje, iż podczas korzystania z serwisu w urządzeniu końcowym

       Użytkownika są zapisywane  krótkie  informacje  tekstowe  zwane  „cookies”.  Pliki

„cookies” zawierają następujące dane informatyczne:

 • nazwa strony internetowej, z której pochodzą,

 • czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika,

 • zapis parametrów i statystyki,

 • unikalny numer.

  Pliki „cookies” są kierowane  do  serwera  serwisu  za  pośrednictwem  przeglądarki

  internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

         Cel wykorzystywania

          Pliki „cookies” są wykorzystywane w serwisie w celu:

           • utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem serwisu a

              urządzeniem końcowym Użytkownika,

           • optymalizacji   korzystania  przez  Użytkownika  ze  stron  internetowych   serwisu  i

              dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika,

           • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z serwisu,

           • zbierania statystyk odwiedzin stron serwera,

           • wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie

              dostosowanych do jego preferencji.

          Informacje z zakresu stosowania

           W ramach serwisu są stosowane wyłącznie „sesyjne” pliki „cookies”. Ten rodzaj plików

          ulega  automatycznemu  usunięciu z  urządzenia  końcowego  Użytkownika  serwisu  po

          wylogowaniu z serwisu lub opuszczeniu przez niego stron  internetowych  serwisu  albo

          po wyłączeniu przeglądarki internetowej.

          Przeglądarki   internetowe   domyślnie   akceptują   instalowanie   plików  „cookies”  w

          urządzeniu   końcowym   Użytkownika.   Każdy   Użytkownik  serwisu  może  dokonać  w

          dowolnym czasie  zmiany  ustawień  dotyczących  plików  „cookies”  w  używanej  przez

          niego  przeglądarce   internetowej  w  taki  sposób,   aby  przeglądarka   automatycznie

          blokowała    obsługę    plików    „cookies”,    bądź   informowała    Użytkownika   o   ich

          każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o

          możliwości   i  sposobach   obsługi  plików   „cookies”   są   dostępne  w  ustawieniach

          przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika serwisu.

          Ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie  wpłynąć

          na poprawność i ciągłość świadczenia usług w serwisie.

          Zawartość plików „cookies”  nie  pozwala  na  identyfikację  tożsamości  Użytkownika.

          Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi

          identyfikującymi  tożsamość, udostępnionymi  Administratorowi przez Użytkownika w

          ramach korzystania z serwisu.

          Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer serwisu  posiada  wyłącznie

          Administrator.

 

 

10. Informacje kontaktowe

         W celu uzyskania dowolnych informacji dotyczących niniejszej „Polityki prywatności”,

         Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych tj.

         Z.P.H.U. „ŻELAZO” Jan Żelazo, Sobienie Kiełczewskie II 16, 08-443 Sobienie Jeziory,

         z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:

         info@zelazo.com.

          Istnieje także możliwość skontaktowania się drogą pocztową pod adresem:

          Z.P.H.U. „ŻELAZO” Sobienie Kiełczewskie II 16, 08-443 Sobienie Jeziory

        

 

         

Dokument opracowano dnia 25 maja 2018 r.     

 

e-mail:

info@staltech.com
biuro@staltech.com
 

telefony:

25 623 02 08
25 623 20 11
501 276 937

Właścicielem serwisu jest firma Stal-Tech, wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: Media ISQ strony internetowe
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.